اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان میاندوآب

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان میاندوآب
اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان میاندوآب

اطلاعیه شماره یک

فرمانداری  ویژه شهرستان میاندوآب

اطلاعیه برگزاری اولین  دوره انتخابات  شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان

 شهرستان میاندوآب  

در راستای اجرای ماده "شش" تصویب نامه شماره   67735/ت مورخ 6/6/95   هیات   وزیران (موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) ، اولین  دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طی روز چهارشنبه تاریخ 1398/08/29 در محل  فرمانداری شهرستان میاندوآب   راس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد . بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد  دارای پروانه فعالیت از فرمانداری میاندوآب ، دعوت بعمل می آید بمنظور  ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبیر خانه  سازمانهای مردم نهاد  ذیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند .

الف : سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت "نماینده سازمانهای مردم نهاد در  شورای توسعه و حمایت " هستند ، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده ، حداکثر ۵ روز کاری پس از تاریخ نشر این آگهی اقدام نمایند.

ب : سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند ، می توانند از تاریخ نشر این آگهی لغایت 98/08/27در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند .

*مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورودبه جلسه رای دهندگان  و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است   :

1. تصویر پروانه  فعالیت صادره از فرمانداری میاندوآب

2.تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور  مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره  سازمان مردم نهاد .

3.اصل صورتجلسه هیات مدیره  سازمان مردم نهاد  مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).

4.یک قطعه عکس 4×3برای  نماینده

5.تصویر صفحه اول شناسنامه ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت  و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات.

*لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است .

*محل ثبت نام :

دبیر خانه  سازمانهای مردم نهاد   مستقر در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداریمیاندوآب.

دبیرخانه  سازمانهای مردم نهاد  شهرستان میاندوآب