بازدید استاندار آذربایجان غربی از گلستان ارم میاندوآب