برگزاری نشست فرمانداران استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی