کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار برگزار شد

کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان میاندوآب با هدف بررسی آخرین وضعیت تولید و عرضه نان با توجه به حذف یارانه آرد صنعتی به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب تشکیل جلسه داد

کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان میاندوآب با هدف بررسی آخرین وضعیت تولید و عرضه نان با توجه به حذف یارانه آرد صنعتی به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛علی پیام، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در کارگروه گندم و آرد و نان گفت:  باتوجه به حذف یارانه آرد صنعتی تولید نان برای آزادپزهای نان سنگک و بربری فاقد سهمیه صرفه اقتصادی نخواهد داشت، اعضای کارگروه با استفاده از خرد جمعی و تصمیمات اصولی نسبت به حل مشکل آزاد پزها اقدام نمایند.
وی افزود:  نان قوت غالب مردم و کالای استراتژیک کشور است، نانوایی‌هایی که بصورت مکرر تخلف کنند با کسر سهمیه آرد مواجه خواهند شد و در صورت ادامه تخلف طبق دستورالعمل کارگروه و با رعایت قوانین پروانه کسب آنها باطل و به شخص دیگری برای ادامه فعالیت در همان مکان اعطا خواهد شد،  اگر مردم جدیت مسئولان در مقابله با تخلف را ببینند تخلفات را گزارش خواهند داد.

شایان ذکر است در این جلسه مقرر گردید سهمیه آرد نانوایی های متخلف بار اول به میزان 10درصد، بار دوم30 درصد، بارسوم 50 درصد کم شود و در صورت ادامه تخلف با ابطال پروانه کسب و معرفی در رسانه ها مواجه شوند، همچنین مقرر گردید نانوایی های شهرستان میاندوآب از ساعت 6 صبح شروع به فعالیت و پخت نان نمایند.