آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شور اهای اسلامی شهر بکتاش بهمراه کدانتخاباتی منتشر شد

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شور اهای اسلامی شهر بکتاش

در اجرای ماده 54قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش بکتاش میرساند اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بکتاش به شرح زیر می باشد:
۱-فرداله بختیاری بکتاش فرزند بیت اله-کد نامزد۱۵
۲-محمد بنائی بکتاش فرزند عظیم-کد نامزد ۱۶
۳-خانم سارای رسولی بکتاش فرزند ودود-کد نامزد ۱۷
۴-عبداله سخی ثانی فرزند بایرام-کد نامزد۱۸
۵-الهقلی صالح وش بکتاش فرزند علی-کد نامزد ۱۹
۶-منصور عبیدی بکتاش فرزند نقشعلی-کد نامزد ۲۱
۷-منصور عمو وندی فرزند بابا علی-کد نامزد ۲۴
۸-ارشد فتوحی بکتاش فرزند جعفر-کد نامزد ۲۵
۹-نادر قاسم زاده بکتاش فرزند الهوردی-کد نامزد ۲۶
۱۰-سلیمان قاسمی وند فرزند عبدالله-کد نامزد ۲۷
۱۱-جعفر محتشم فرزند رضا-کد نامزد ۲۸
۱۲-صفر محمدی وش فرزند حسینقلی-کد نامزد ۲۹
۱۳-سجاد نورپناه فرزند تراب-کد نامزد ۴۲

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان میاندوآب