معاون برنامه ریزی و توسعه

مریم مسرت

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب