بخشدار باروق

ناصر سلمان زاده

سرپرست بخشداری باروق

سوابق:

مسئول دفتر فنی و برنامه ریزی فرمانداری میاندوآب

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میاندوآب