بخشدار مرکزی

فرهاد جودی

بخشدار بخش مرکزی میاندوآب

سوابق:

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میاندوآب