معاون سیاسی

حسام شیرازه محبت 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی