معاون برنامه ریزی و توسعه

شهروز کرمی

کرمی  دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصادنظری ،ازکارکنان دانشگاه پیام نور ،۵ سال سابقه معاونت وحدود ۶ ماه سرپرستی دانشگاه رادرکارنامه خوددارد

 

 

مریم مسرت

معاون سابق برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب