بخشدار مرحمت آباد

فخرالدین صمدی

بخشدار بخش مرحمت آباد میاندوآب